Ścieżka podstawowa – kompetentny mówca (COMPETENT COMUNICATOR – CC)

Jest to pierwszy etap Twojej przygody z przemawianiem w Toastmasters. Do wygłoszenia masz 10 podstawowych przemówień, ażeby dostać tytuł Kompetentnego Mówcy (Competent Comunicator) i przejść do bardziej zaawansowanych projektów. Każda mowa nauczy Cię nowej kompetencji.czegoś nowego. Przystępując do Klubu dostajesz podręczniki z dokładnym opisem każdej mowy, wskazówkami i wszystkimi materiałami, które pomogą Ci w realizacji każdego z następujących projektów:ej z mów.

Mowa #1: „Przełamanie lodów”

Nowy członek klubu przedstawia swoją osobę pozostałym członkom klubu. Przemówienie powinno być tak ułożone, aby można było wyróżnić wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Mówca jest uprawniony do korzystania z notatek, jeśli uzna to za konieczne, i nie będzie oceniany pod kątem mowy ciała. Powinien mówić zachęcająco i zaakcentować swoje mocne strony.

Mowa #2: „Zorganizuj swoje przemówienie”

Mówca powinien przedstawić przemówienie zorganizowane w sposób, który prowadzi słuchaczy do jasno zdefiniowanego celu. Przemówienie zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie; główne fakty i idee; oraz odpowiednie materiały pomocnicze. Przemówienie powinno mieć płynne przejścia.

Mowa #3: „Zmierzaj do celu”

Zadaniem mówcy jest przygotować przemówienie posiadające jasny cel ogólny (poinformować, przekonać, rozbawić lub inspirować) oraz jasno określony cel szczegółowy Przemówienie powinno być zorganizowane w sposób pozwalający na osiągnięcie celów w najlepszy możliwy sposób. Wstęp, treść i zakończenie powinny być dobrze powiązane i wzmacniać cele. Mówca powinien wykazać się szczerością i być przekonujący oraz starać się obyć bez notatek. Jakiekolwiek ewentualne zdenerwowanie powinno być widoczne w minimalnym stopniu.

Mowa #4: „Jak to powiedzieć”

Mówca powinien używać słów i składni, która efektywnie komunikuje słuchaczom przesłanie mowy. Ponadto stosuje jasne, odpowiednie, opisowe i krótkie słownictwo a także dobiera czasowniki akcji. Konstrukcja zdań i paragrafów ma być prosta i zwięzła, zawierać figury retoryczne, unikać żargonu i niepotrzebnych słów a także poprawna gramatycznie. Przemówienie musi mieć jasny cel i być odpowiednio zorganizowane. Od tego projektu mówca nie powinien korzystać z notatek.

Mowa #5: „Twoje ciało też mówi”

Zadaniem mówcy jest to, by odpowiednią postawą, poruszaniem się, gestami, mimiką twarzy i poprzez utrzymanie kontaktu wzrokowego zilustrować i wzmocnić swój przekaz słowny. Sposób poruszania się, gestykulacja, ekspresja twarzy i kontakt wzrokowy powinny być swobodne i naturalne. Mowa ciała wzmacnia i wyjaśnia słowa mówiącego i pomaga słuchaczom wizualizować zarówno poszczególne kwestie mówcy jak i ogólny przekaz. Przekaz wizualny powinien być zgodny z przekazem werbalnym. Przemówienie ma jasny cel i odpowiednią strukturę. Mówca używa słowa i składnię, które efektywnie komunikują słuchaczom jego przekaz.

Mowa #6: „Używanie i modulacja głosu”

Mówca ma użyć głosu, który jest przyjemny dla słuchaczy, z właściwą głośnością, wysokością i tempem oraz używać pauz w celu dodania znaczenia jego/jej wystąpieniu. Modulacja głosu winna oddawać znaczenie i wagę prezentowanych myśli. Prezenter stosuje także umiejętności zdobyte przy poprzednich lekcjach dotyczące: celu przemówienia, struktury, doboru słów i języka ciała.

Mowa #7: „Zbierz informacje”

Mówca powinien wybrać temat ważny dla słuchaczy i wymagający zbierania informacji oraz zebrać informacje z różnych źródeł i starannie wspierać punkty określonymi faktami, przykładami i ilustracjami, a nie tylko własnymi opiniami. Mówca uwzględnia to, czego już nauczył się w poprzednich projektach o celu, organizacji, doborze słów, mowie ciała i różnorodności głosu oraz powinien zastosować uwagi oceniających, które poprzednio otrzymał.

Mowa #8: „Swobodne posługiwanie się pomocami wizualnymi”

Mówca prezentuje przemówienie, wykorzystując dwie (lub więcej) pomoce wizualne. Wybrane pomoce muszą odpowiadać przekazywanej idei i publiczności oraz być pokazywane poprawnie, ze swobodą i pewnością siebie. Mówca powinien wykorzystać to, czego nauczył się w poprzednich projektach o celu, organizacji, użycia słów, języka ciała i różnorodności głosu oraz sugestie z ocen, które otrzymał i dokładnie zgłębić temat.

Mowa #9: „Przekonuj z siłą”

Mówca powinien zaprezentować wystąpienie perswazyjne, które łączy logiczne poparcie punktu widzenia przemawiającego z mocnym emocjonalnym przekazem.

Mowa #10: „Zainspiruj słuchaczy”

Zadaniem mówcy jest zainspirować słuchaczy w celu osobistego, emocjonalnego, profesjonalnego lub duchowego ulepszenia, polegającym w znacznej mierze na odwołaniu się do emocji. Przemówienie powinno odwoływać się do szlachetnych pobudek i motywować słuchaczy aby osiągnęli wyższy poziom wiary lub lepsze wyniki. Mówca stosuje umiejętności nabyte w poprzednich projektach.